รูปแบบกราฟ chart pattern

รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)
Chart Pattern จะมี 2 ประเภท ได้แก่