ตัวอย่างการทำงาน เบสิก ea

- เมื่อ Moving Average เส้นสั้นตัดขึ้นสูงกว่า Moving Average เส้นยาว ให้ท าการส่งค าสั่ง Long และปิด คำสั่ง Short - เมื่อ Moving Average เส้นสั้นตัดลงต ่ากว่า Moving Average เส้นยาว ให้ทำการส่งคำสั่ง Short และปิด คำสั่ง Long


- เมื่อราคาเปิดของแท่งเทียนมีค่าต ่ากว่า Moving Average และ ราคาปิดของแท่งเทียนมีค่าสูงกว่า Moving Average อีเอจะทำการส่งคำสั่ง Long และปิดค าสั่ง Short - เมื่อราคาเปิดของแท่งเทียนมีค่าสูงกว่า Moving Average และ ราคาปิดของแท่งเทียนมีค่าต่ำกว่า Moving Average อีเอจะทำการส่งคำสั่ง Short และปิดคำสั่ง Long 


- เมื่อ ADX มีค่ามากกว่า 20 และเส้น +DI ตัดขึ้นสูงกว่าเส้น –DI อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Long และส่ง ค าสั่งปิด Short - เมื่อ ADX มีค่ามากกว่า 20 และเส้น +DI ตัดลงต ่ากว่าเส้น –DI อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Short และส่ง ค าสั่งปิด Long 


- เมื่อราคาเปิดของแท่งเทียนมีค่าสูงกว่าเส้น Bollinger Band Low และราคาปิดของแท่งเทียนมีค่าต ่ากว่า เส้น Bollinger Band Low อีเอจะทำการส่งค าสั่งเปิด Short และส่งคำสั่งปิด Long - เมื่อราคาเปิดของแท่งเทียนมีค่าตำกว่าเส้น Bollinger Band High และราคาปิดของแท่งเทียนมีค่าสูงกว่า เส้น Bollinger Band High อีเอจะทำการส่งคำสั่งเปิด Long และส่งค าสั่งปิด Short 


 เมื่อราคาของแท่งเทียนก่อนหน้า 2 แท่งมีค่าต ่ากว่า Envelope Lower Band และราคาของปิดของแท่ง เทียนก่อนหน้า 1 แท่งมีค่าสูงกว่า Envelope Lower Band อีเอจะทำการส่งคำสั่งเปิด Long และส่งคำสั่ง ปิด Short 


- เมื่อแท่งเทียนอยู่สูงกว่า Parabolic SAR อีเอจะทำการส่งค าสั่งเปิด Long และส่งคำสั่งปิด Short 

- เมื่อแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่า Parabolic SAR อีเอจะทำการส่งค าสั่งเปิด Short และส่งคำสั่งปิด Long 


- เมื่อ RSI ตัดเส้น 70 ลง อีเอจะทำการส่งคำสั่งเปิด Short และส่งคำสั่งปิด Long - เมื่อ RSI ตดัเส้น 30 ขึ้น อีเอจะทำการส่งคำสั่งเปิด Long และส่งคำสั่งปิด Short 


- เมื่อ RSI ตัดเส้น 70 ขึ้น อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Long และส่งค าสั่งปิด Short - เมื่อ RSI ตัดเส้น 70 ลง อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Short และส่งค าสั่งปิด Long


- เมื่อ MACD ตดั Signal ขึ้น อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Long และส่งค าสั่งปิด Short - เมื่อ MACD ตดั Signal ลง อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Short และส่งค าสั่งปิด Long

 - เมื่อ MACD ตัดเส้น 0 ลง อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Short และส่งค าสั่งปิด Long - เมื่อ MACD ตัดเส้น 0 ขึ้น อีเอจะท าการส่งค าสั่งเปิด Long และส่งค าสั่งปิด Short 

Visitors: 63,183